דף הבית  |  היסטוריה   |  אירגון יוצאי פינסק  |  קישורים וספרות עזר  |  גלרית תמונות  |  לוח מודעות של האירגון   |  ספר מבקרים  |  צרו קשר

ציורי עיירה/הציירת שושנה עדן
הציירת שושנה עדן ז"ל ציירה את זכרונות ילדותה מן העיירה בפולין. הציורים משקפים את העיירה מנקודת מבטה של ילדה ונערה ובכך מאפשרים מבט ייחודי אל עולם שחרב בשואה.

שושנה בילגורי עדן נולדה בפולין ב-1917 למלכה ומנדל פיירשטיין. שושנה נולדה בעיירה בורשצ'וב וגדלה בעיירה סקלה בה נולדו וחיו הוריה (בגליציה, ליד העיר לבוב: אז בשטח פולין, כיום אוקראינה).
שושנה עלתה ארצה ב-1935. כל האנשים המופיעים בציורים הם בני עיירתה כפי שזכרה אותם. כיוון שכמעט כולם נרצחו בשואה היא הרגישה שהציורים מהווים סוג של מצבה וזכרון.
לחץ כאן למעבר לאתר
Yadyisroel
YADYISROEL runs Jewish schools for girls and boys as well as a large variety of community services for the Jews of Pinsk, Belarus. For current information on events in Pinsk and a overall view of the Jewish community, it would interest your sight visitors to visit www.yadyisroel.com.
לחץ כאן למעבר לאתר
פרק פינסק באתר "זכור" - עדה הולצמן
פרק פינסק באתר "זכור" של עדה הולצמן. כולל קישורים אל:
- הספרים שנסרקו לאינטרנט באתר הספריה הציבורית בניו יורק - טויזנט יאר פינסק, ספר עדות וזכרון לקהילת פינסק-קארלין,
Studies in Pinsk Jewry
- תמונות מהעיר האבודה - מאתר האינטרנט של אילת גורדין לויטאן
- תרגום מתוך ספר פינסק עמ' 276-299 ע"י אלן סטפק, כולל תמונות
- פנקס הקהילות כרך 5 - פולין - בהוצאת יד ושם

לחץ כאן למעבר לאתר
יהודי פינסק לאור תיעוד ארכיוני מהשנים 1939 - 1943
לחץ כאן למעבר לאתר
רשימת מאמרים-מחקרים העוסקים בעיקר בתולדות חסידות קרלין-סטולין ובקשריה עם ארץ ישראל
ב"ה

רשימת מאמרים של אברהם אביש שור, הסטוריון חסידות קארלין-סטולין
battzion1@gmail.com

1. פרקים בתולדות הישוב החסידי בטבריה : כך נבנה בית החסידים הראשון בטבריה; ברעידת אדמה בשנת תקצ"ו נהרס הבית (בתוך: המודיע טז ניסן (תשלה) 3 -‬ 1975)
2. אגרת הקודש של הרה"ק רבי אשר הגדול מסטולין (בתוך:‬ סיני פ, ה/ו (תשלז) 265-275 – 1977)
3. שטר התקשרות של תלמידי האר"י הקדוש ז"ל (בתוך: קול מחזיקי הדת 2 (תשלח) 36-39 – 1978)
4. חסידים על הג'רמק (בתוך קול מחזיקי הדת 3 (תשלח) 38-42 – 1978)
5. גדולי החסידות נלחמים בצאר ניקולאי הראשון (בתוך קול מחזיקי הדת 4 (תשלט) 63-72 – 1979)
6. מפנקס חברת המשניות בעיר יאנובה שליד פינסק (בתוך קובץ בית אהרן וישראל א, ג-ד(תשמו) צא – 1986)
7. פנקס חברת המשניות לחסידי קארלין בירושלים תו"ב משנת תרל"א (בתוך קובץ בית אהרן וישראל א, ג-ד (תשמו) צב-ק – 1986)
8. קול קורא משנת תקמ"ו בעיה"ק טבריא תו"ב (בתוך קובץ בית אהרן וישראל א, ה-ו (תשמו) קב-קח – 1986)
9. שטרי התקשרות שבגנזי חצר הקודש סטאלין-קארלין (בתוך קובץ בית אהרן וישראל ב, א (תשמז) פה-קה – 1986)
10. לתולדות בית הכנסת העתיק "בית אהרן" לחסידי קארלין בעיה"ק טבריא ת"ו (בתוך קובץ בית אהרן וישראל ב, ג (תשמז) צח-קיא – 1987)
11. על תקופת שהותו של מרן הרא"ש הגדול מסטאלין בזעליחוב שבפולין וחלקו ביסוד כולל לעולי פולין בארה"ק בשנת תקנ"ז (בתוך קובץ בית אהרן וישראל ב, ד (תשמז) פג-צ; ב, ה: קט-קכז; ב, ו: קטו-קכז – 1987)
12. בשולי המאמר (יסוד כולל וואהלין) (בתוך קובץ בית אהרן וישראל ג, א (תשמח) קכג-קל – 1987)
13. על כתיבת ספרי תורה ע"י מרן אדמו"ר הזקן רבי אהרן מקארלין זיע"א (בתוך קובץ בית אהרן וישראל ג, ב (תשמח) קלג-קמו; ג, ג: קכה-קלט; ג, ו: קכט-קלד – 1988)
14. עניני שחיטה במשנת קארלין-סטאלין (בתוך קובץ בית אהרן וישראל ה, א (תשנ) קכט-קנב – 1989)
15. על דרכי כתיבת והדפסת ספה"ק "בית אהרן" (בתוך קובץ בית אהרן וישראל ד, א (תשמט) קכא-קלג; ד, ב: קיט-קל; ד, ג: קלט-קנג; ד, ד: קלה-קמו; ד, ה: קיט-קמ; ד, ו: קטז-קכו; ה, ב (תשנ) קכט-קמא; ה, ג: קמג-קנא; ה, ד: קלז-קמז; ה, ה: קיא-קכד; ה, ו: קמא-קנח; ו, א (תשנא) קלט-קנד – 1990)
16. על שושילתא דדהבא ונשמתו הק' של מרן אור ישראל מסטאלין זיע"א (בתוך קובץ בית אהרן וישראל ו, ב (תשנא) קלז-קמו; ו, ג: קמה-קנו; ו, ד: קמו-קסג; ו, ה: קלג-קנא – 1991)
17. עמידתם של צדיקי הדור ושל מרן רבי אהרן הגדול מקארלין זיע"א בגזירות גונטא בשנת תקכ"ח, ותקנותיו בניסוויז' בשנת תקכ"ט (בתוך קובץ בית אהרן וישראל ו, ו (תשנא) קסה-קעד; ז, א (תשנב) קלא-קלז – 1991)
18. על הריגתו של משיח ה' מרן הקדוש רבי שלמה מקארלין הי"ד זיע"א (בתוך קובץ בית אהרן וישראל ז, ב (תשנב) קעג-קעט; ז, ג: קמט-קנט; ז, ד: קמא-קנא – 1992)
19. העברת גופו הטהור של מרן אדמו"ר רבינו יוחנן מסטאלין-קארלין זיע"א לארץ הקודש (בתוך קובץ בית אהרן וישראל ז, ה (תשנב) קמז-קנד; ז, ו: קלז-קנג – 1992)
20. תעודות נוספות לשליחותם של רבי אברהם אזולאי ורבי אשר אשכנזי מטבריה (בתוך קובץ בית אהרן וישראל ז,ד (תשנב) קלג-קמ; ה: קלז-קמה – 1992)
21. השפעתו של מרן הקדוש רבי שלמה מקארלין זיע"א הי"ד ברוסיה הלבנה (רייסין) (בתוך קובץ בית אהרן וישראל ח, א (תשנג) קסט-קעו; ח, ב: קלג-קמ; ח, ג: קלה-קמה; ח, ד: קנז-קסו – 1993)
22. לתולדות הקמת חצר הקודש בסטאלין (בתוך קובץ בית אהרן וישראל יא,א (תשנו) קלז-קמד – 1995)
23. ‬ מרן רבי אהרן הגדול זיע"א וחבורת החסידים בקארלין (בתוך קובץ בית אהרן וישראל ח,ה (תשנג) קנא-קנח; ח,ו: קלט-קמה; ט,א (תשנד) קנג-קס; ט,ב: קלג-קלו; ט,ד: קלא-קמ; ט,ה: קסג-קעז; ט,ו: קמא-קנג; י,א (תשנה) קלט-קמז; י,ג: קכז-קלה; י,ד: קכט-קלה; י,ה: קנא-קנה ‬- 1995)
24. על האוצר ש"בחצר הקודש" בסטאלין (בתוך קובץ בית אהרן וישראל יא ב (תשנו) קמה-קנב; יא, ג: קנז-קסב; יא, ה: קמג-קנ; יא, ו: קמז-קס; יב, א (תשנז) קכט-קלו – 1996)
25. על נוהג קדום מאבות החסידות של אפיית מצות מקמח קטניות (בתוך קובץ בית אהרן וישראל יא,ד (תשנו) קסז-קע – 1996)
26. אשכבתא דרבי מרן אדמו"ר הזקן זיע"א ומקום מנוחתו במלינאוו (בתוך קובץ בית אהרן וישראל יב,ב (תשנז) קמז-קנג; ג: קכה-קלה – 1997)
27. אגרות משנת תקצ"ג של חסידי קארלין בטבריה (בתוך קובץ בית אהרן וישראל יז ד (תשסב) רמז-רנה – 2002)
28. אגרות אבות שושלות צדיקי פולסיה ווהלין (בתוך קובץ בית אהרן וישראל יט ד (תשסד) קסט-קעה – 2004)
29. ‬ מפקד העיר קארלין בשנת תקכ"ב (1762) (בתוך קובץ בית אהרן וישראל כב ה (תשסז) קנא-קסז – 2007)
30. השפעתו של מרן הקדוש רבי שלמה מקארלין זיע"א הי"ד בווהלין ובגליציה (בתוך קובץ בית אהרן וישראל כב ו (תשסז) קסג-קע; כג, א (תשסח) קנט-קעא – 2008)
31. לתולדות בתי הכנסת של רבותינו הקוה"ט מקארלין (בתוך קובץ בית אהרן וישראל כג ד (תשסח) קנט-קעו – 2008)
32. בית המדרש וולפה "וואלפערס שולכין" בקארלין (בתוך קובץ בית אהרן וישראל כג ה (תשסח) קנט-קעו – 2008)
33. יסוד "כולל קארלין" בירושלים ובטבריה בשנת תרל"ד. אגרת ממוני "כולל ווהלין", מיפקד מונטיורי (בתוך קובץ בית אהרן וישראל כג ו (תשסח) קנט-קע; כד א (תשסט) קנט-קעה – 2009)לחץ כאן למעבר לאתר
יד ושם
יד ושם בירושלים, הוא אתר ההנצחה של העם היהודי לששת המיליונים שנרצחו בשואה, ומוקד ההתמודדות המתמשכת עם השבר של השואה. יד ושם אוצר את מאגרי המידע הגדולים בעולם אודות השואה ומוביל את מפעלי התיעוד, המחקר, החינוך וההנצחה.
לחץ כאן למעבר לאתר
בית התפוצות
מטרתו של מוזיאון בית התפוצות ע"ש נחום גולדמן היא לספר את סיפורו של העם היהודי, מעת שגלה מארץ ישראל לפני 2,500 שנים ועד ימינו.
לחץ כאן למעבר לאתר
גנאולוגיה יהודית
סדר הדורות.
לחץ כאן למעבר לאתר

חזרה לראש הדף


כל הזכויות שמורות לאירגון יוצאי פינסק בישראל © 2006 | site by: etsuv& Gal-net